C?a thép vân g? KoffMann

Logo

Products

C?a g? vân thép KoffMann

- 2 l?p thép m? ?i?n ch?c ch?n, không cong vênh.

- 1 l?p gi?y t? ong cách nhi?t giúp c?a ch?ng cháy, ch?ng ?n.

- L?p vân g? ???c t?o b?i k? thu?t chuy?n nhi?t nóng cùng v?i 2 l?p s?n t?nh ?i?n giúp c?a không b? tróc s?n, tr?y x??c.

- M?u mã ?a d?ng g?m c?a 1 cánh, c?a 2 cánh ??u và l?ch và c?a 4 cánh ??u và l?ch

- Màu s?c ?a d?ng cùng hu?nh phong phú, cho b?n tho?i mái l?a ch?n

 

Kg 222

C?a ch?ng cháy KoffMann

- Trang b? 2 l?p thép m? ?i?n ch?c ch?n, không cong vênh

- L?p gi?y t? ong và bông th?y tinh giúp c?a ch?ng cháy v?i các tiêu chu?n 60 phút, 90 phút và 120 phút

- S?n t?nh ?i?n giúp c?a không tr?y x??c, bong tróc ngay c? ? nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

- M?u mã ?a d?ng v?i c?a 1 cánh, c?a 2 cánh ??u và c?a 2 cánh l?ch

- Màu s?c ??n gi?n nh?ng ?a d?ng

Kc 222t

Contact us

CÔNG TY C? PH?N KOFFMANN VI?T NAM

V?n phòng giao d?ch:

      T?ng 5, CT1 B?c Hà, T? H?u, Trung V?n, Quân Nam T? Liêm, Hà N?i  

 

   Phone: 024.85 88 8558  

   Email: sale@kmd.com.vn

  Website: http://koffmann.vn